Skip to main content

Frågor och svar

För information om vilket belopp på likvidkonto du har, eller ännen generell information rekommenderar vi att du i första hand loggar in på hemsidan, eller kontakter oss via mail då vi räknar med ett högt antal inkommande samtal.
maildressen är kundesenter@huddlestock.com

UTTAG LIKVIDKONTO

DEKLARATION

DEPÅ

ÖVRIGT

FAKTURA

KÖP OCH FÖRSÄLJNING

DÖDSBO

FLYTT AV VÄRDEPAPPER

KAPITAL-

FÖRSÄKRING I UTMOSTPAN EUROPE

INFORMATION OM DINA INVESTERINGAR

RIKTLINJER OCH VILLKOR

FONDSFOKUSLISTA

UTTAG LIKVIDKONTO

Hur gör jag för att ta ut pengar från likvidkontot?

Klicka på ”Logga in” och logga därefter in med Bank-ID, för att kunna begära uttag från likvidkontot. För att uttaget skall kunna genomföras krävs ett kontounderlag som intygar att du är ägare av det kontonummer som du registrerar på vår hemsida. Detta underlag finner du enklast i din Internetbank. Vänligen sänd underlaget per e-post till kundesenter@huddlestock.com.

Saknar du Bank-ID och vill genomföra ett uttag från likvidkontot? Sänd då ett krypterad mail till: kundesenter@huddlestock.com med följande text:

Ämne: Uttag likvidkonto
-Namn
-Adressuppgifter
-IBAN-nummer

Om du inte har någon vidimerad ID-handling och/eller kontounderlag registrerad hos Huddlestock Investor Services AS kommer vi att kontakta dig och begära komplettering. För företagskunder krävs även att vi har ett uppdaterat registreringsbevis från Bolagsverket, som får lov att vara max en månad gammalt.

Viktig information: När du begär utbetalning från likvidkonto via hemsidan begär du automatiskt ut hundra procent av summan.

Hur anmäler man ett nytt utbetalningskonto?

För att anmäla ett nytt utbetalningskonto behöver du skicka in ett nytt kontounderlag eller kontobevis på bankens underlag där vi ser bankens namn, kontohavarens namn samt IBAN-nummer. Ett kontobevis finner du enklast via din internetbank, där du kan ta en print screen, eller om du kontaktar din bank.

DEKLARATION

Var hittar jag nödvändig information i samband med deklarationen?

Deklarationsuppgifterna finns på ”Mina sidor” under Meddelanden.

Alla kunder är ansvariga för att kontrollera att de uppgifter som sänds in till Skatteverket i förbindelse med deklarationen är korrekta.  Huddlestock Investor Services AS erbjuder inte skatterådgivning. Om du önskar att hjälp med rådgivning ber vi dig därför att kontakta en extern skatterådgivare.

Hur korrigerar jag min deklaration?

Vänligen ta kontakt med Skatteverket för frågor kring hur detta går till.

DEPÅ

Vad är skillnaden mellan Depå med Euroclear jämfört med utan Euroclear?

Om du äger onoterade aktier (exempelvis i Private Equity) så har du dessa registrerade på ett depåkonto med Euroclear. Om du endast äger fonder så har du ett depåkonto utan Euroclear.

KÖP OCH FÖRSÄLJNING

Hur gör jag för att sälja mina fonder?

Du sänder ett mail till kundesenter@huddlestock.com där du meddelar följande:

Ämne: Sälj fond

Information om:

  • Fullt namn
  • Adress
  • Vilken fond du önskar sälja

Vi kommer att skicka dig blanketter för att genomföra transaktionen.

Hur gör jag för att köpa fonder?

Fond kan köpas genom att fylla ut teckningsblankett som du finner här:

Teckningsblankett Privat
Teckningsblankett Bedrift

Önskar du en blankett tillsänd per post, kontakta oss på kundesenter@huddlestock.com

1. Fyll ut för teckning
Fyll i kontaktinformation, information om IBAN-nummer och fond du önskar teckna andelar i, samt belopp. (PDF-fil med redigeringsmöjlighet öppnas i Adobe Acrobat). Har du problem med att fylla i blanketten digitalt kan du antingen skriva ut den själv eller få den tillsänd.
2. Läs blanketten och tillhörande dokument
Det är viktigt att sätta sig in i informationen som står på blanketten, samt att läsa dokumenten som tillhör önskad fond. Fondlista med tillhörande KIID och information om returprovision finner du här
3. Signera blanketten
Genom att signera blanketten bekräftar du att du har läst och satt dig in i informationen på blanketten, samt information knuten till den specifika fonden.
4. Kopia av giltig legitimation skall läggas vid denna teckningsblankett
5. Vi uppmuntrar dig att sända teckningsblanketten per post med hänsyn till integritet

Teckning av andelar sker till okänd kurs. Andelar kan tecknas i värdepappersfonden varje vardag. För att en teckningsorder ska få handelsdagens kurs måste teckningen mottas av Huddlestock Investor Services AS senast kl. 08:15 dagen innan handelsdagen. Tidsfrister för teckning och inlösning kan ändras, och den gällande informationen om detta finnes på www.huddlestockinvestorservices.com/se.

Hur gör jag för att sälja aktier?

Huddlestock Investor Services AS erbjuder ingen försäljning av onoterade aktier på en andrahandsmarknad.
På Obligos (förvaltarens) hemsida finner du en översikt som visar olika aktörer som erbjuder försäljning av detta slag.

Uppmärksamma att Obligo inte tillhandahåller investeringstjänster (mäkleri eller handel på en andrahandsmarknad).

Obligos hemsida: https://obligogroup.com/reports

DÖDSBO

Vilken dokumentation krävs vid dödsbo?

Ärende gällande kunder som har avlidit och som har tillgångar (likvida medel, aktier, eller fond) hos Huddlestock Investor Services AS ombeds skicka in följande:

– Bouppteckning som visar vem/vilka som är dödsbodelägare
– Kopia av ID som är vidimerad av bankman, för alla dödsbodelägare
– Eventuella fullmakter
– Kontobevis gällande det bankkonto dit likvida medel skall överföras
Om ni önskar att flytta tillgångarna till en extern depå så ta kontakt med den bank eller det institut dit överföringen skall ske, och be dem skicka ett sedvanligt överföringsuppdrag där det anges vilken behållning som skall flyttats. För att uppdraget skall behandlas krävs först att ovanstående dokumentation är översänd.

Adressen är:

Huddlestock Investor Services AS
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

E-post:
kundesenter@huddlestock.com

FLYTT AV VÄRDEPAPPER

Hur gör jag för att flytta mina aktier eller fonder till en annan bank?

Vänligen ta kontakt med den bank eller det institut du vill flytta din behållning till, och be den aktören att skicka ett sedvanligt överföringsuppdrag till oss där de anger vilken behållning som skall flyttas. Adressen är:

Huddlestock Investor Services AS
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

E-post:
kundesenter@huddlestock.com

De flesta banker och depåinstitut kan förvara dessa typer av innehav.
Huddlestock Investor Services AS tar en avgift för överföringen. Information om våra priser finner du under http://huddlestockinvestorservices.com/se/prislista/.

ÖVRIGT

Hur fungerar inloggning till Mina Sidor?

För att logga in på mina sidor behöver du ett svenskt Bank-ID.
Om du saknar Bank-ID ber vi dig om att kontakta din bank för att upprätta detta.
Huddlestock Investor Services AS erbjuder inte en annan inloggningsmetod än Bank-ID, då inloggning via Bank-ID upplevs som den säkraste metoden.

Om du inte har möjlighet att skaffa Bank-ID men önskar information om er depå, vänligen kontakta oss på kundesenter@huddlestock.com.

Jag har mottagit erbjudande från en annan aktör, vad gör jag?

Vi har fått vetskap om att aktieägare har blivit kontaktade av andra aktörer som önskar köpa aktier till ett pris som i de flesta fall ligger betydligt under det beräknade värdet per aktie. Aktieägare måste själva besluta huruvida man önskar sälja eller inte, och värdera det jämfört med bolagets avvecklingskurs.

KAPITALFÖRSÄKRING I UTMOSTPAN EUROPE

Hur avslutar jag min kapitalförsäkring - helåterköp?

Om ni önskar att avsluta er kapitalförsäkring, ber vi er att skicka följande blanketter:

1.Begäran om Aterkop
2.BEKRÄFTELSE AV INFORMATION
3.Försäkringsbrev i original (måste vara 2-sidigt), eventuellt kan man fylla i Forkommet_forsakringsbevis
4.Self certification_Individual
5.Kundinformation_Privatpersoner

För att avsluta kapitalförsäkringen är det även nödvändigt att skicka följande:

6.Kontounderlag där man ser ditt namn, bankens namn och IBAN-nummer – vidimerat av bankman.
7.Kopia på giltig legitimation vidimerad av bankman (måste framgå tydligt vilken person och bank personen arbetar på).
8.Vidimerat utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister som intygar din adress (vidimerat med signatur och namnförtydligande samt stämpel från bank eller Skatteverket). Beviset får inte vara äldre än 6 månader.

Alla 8 blanketter skickas till oss per post:

Huddlestock Investor Services AS
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

När vi har mottagit blanketterna kontrollerar vi dem och skickar därefter de vidare till UtmostPan Europe. Om det krävs kompletternigar återkommer vi till dig.

MEDDELANDE OM FÖRESLAGEN ÖVERFÖRING AV LIVFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

Hur gör jag för att ta ut pengar från min kapitalförsäkring i UtmostPan Europe – delåterköp?

Om du önskar att ta ut pengar från likvidkonto, ber vi dig att skicka följande blanketter:

1.Begäran om Aterkop
2.BEKRÄFTELSE AV INFORMATION
3.Self certification_Individual
4.Kundinformation_Privatpersoner

För att genomföra ett delåterköp är det även nödvändigt att skicka följande:
5. Kontounderlag där man ser ditt namn, bankens namn och IBAN-nummer – vidimerat av bankman.
6. Kopia på giltig legitimation vidimerad av bankman (måste framgå tydligt vilken person och bank personen arbetar på).
7. Vidimerat utdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister som intygar din adress (vidimerat med signatur och namnförtydligande samt stämpel från bank eller Skatteverket). Beviset får inte vara äldre än 6 månader.

Alla 7 blanketter skickas till oss per post:

Huddlestock Investor Services AS
Postboks 120
4001 Stavanger
Norge

När vi har motagit giltig dokumentation sänder vi den vidare till UtmostPan Europe, förutsatt att ingen komplettering krävs. I så fall återkommer vi till dig.

Et delåterköp är en utbetalning av likvida medel ifrån en UtmostPan Europe försäkring. Eftersom det är ett likvidkrav på 2,5% i försäkringen så innebär detta att ni inte får göra ett delåterköp på 100% likvid.

MEDDELANDE OM FÖRESLAGEN ÖVERFÖRING AV LIVFÖRSÄKRINGSVERKSAMHET

FAKTURA

Jag har mottagit en faktura på årlig depåavgift, vad är detta?

Det är från 2016 infört en årlig depåavgift för depåerna hos Huddlestock Investor Services AS. Depåavgiften täcker kostnader i förbindelse med skatterapportering, kundtjänst, samt de administrativa kostnaderna.

Gällande avgifter: http://huddlestockinvestorservices.com/se/prislista/

Jag har mottagit faktura i samband med flytt av värdepapper. Vad är detta?

Ni har mottagit en faktura i samband med flytt av värdepapper till ett annat institut/bank etter begäran från dig eller den banken/institut du har flyttat till.

INFORMATION OM DINA INVESTERINGAR

Var kan jag hitta min behållningsöversikt?

För att hitta uppgifter om din behållning kan du logga in på ”Mina sidor”.

Hur kan jag hitta information om mina onoterade aktier?

https://obligogroup.com/reports/ hittar ni bland annat kvartalsrapporter, aktieägarbrev och information om och från bolagsstämmor. All ny information om dina investeringar läggs upp här.

Huddlestock Investor Services AS är inte involverade i förvaltningen av bolagen och kan därför ej svara på frågor angående detta.
Om ni har ytterligare frågor ber vi dig att kontakta Obligo Investment Management: ir@obligoim.com. Obligo är en internationell förvaltare med huvudfokus på investeringar och förvaltning av fastigheter i Norden.

RIKTLINJER OCH VILLKOR

GDPR - Nya regler för bättre skydd av dina personupplysningar

Sommaren 2018 fick Sverige nya personuppgiftsregler. Tidigare regelverk att ersattes med EU’s Dataskyddsförordning (GDPR, The General Data Protection Regulation) i svensk personuppgiftslag.

Huddlestock Investor Services AS tar din integritet på allvar. Vi önskar därför att informera dig om vilka nya regler som blir gällande och hur vi behandlar dina personupplysningar. Lagen kommer att ge dig som kund ett starkare skydd och en bättre kontroll över dina egna personupplysningar.

Huddlestock Investor Services AS syfte med behandlingen av personupplysningar är att kunna utföra investeringstjänster mot grund av Lagen om värdepappersmarknaden, uppfylla upplysningsplikt samt kunna kontakta dig som kund för att informera om relevanta tjänster och investeringsmöjligheter i framtiden.

Den nya lagen innehåller regler om behandling av personupplysningar. Den anger vilka rättigheter du har i anknytning till information, insyn i lagrade uppgifter om dig, korrigering av sådana upplysningar som är felaktiga, samt i särskilda fall rätten till radering av sådana upplysningar.

För mer information, se företagets Integritetpolicy.

 

MIFID II - Bättre investeringsskydd för dig som kund

MIFID II är ett nytt EU-direktiv och en förordning som reglerar marknaden för finansiella instrument.

Syftet med det nya regelverket är:

  • Att styrka ditt investeringsskydd, som kund i Huddlestock Investor Services AS
  • Reducera risker
  • Öka effektiviteten i finansmarknaden
    mifid ii

FONDSFOKUSLISTA

Fondsfokuslista

Fond ISIN-kode KIID  Årlig forvaltnings-kostnad i % Løpende kostn. (TER) %1 Distribusjons-godtgjørelse %2 Suksess-honorar3 Morningstar rating
Svenske fond
Carnegie Sverigefond A SE0000429789 Ladda ner här 1,40 1,43 0,70 Nei ***
Lannebo Småbolag SE0000740698 Ladda ner här 1,60 1,63 0,80 Nei **
Lannebo Sverige SE0000740680 Ladda ner här 1,60 1,64 0,80 Nei **
Odin Sverige C NO0008000023 Ladda ner här 1,20 1,20 0,60 Nei ***
Nordiske fond
Delphi Nordic A NO0010039670 Ladda ner här 2,00 2,07 1,00 Nei ***
Holberg Norden A NO0010072945 Ladda ner här 1,50 1,50 0,75 Nei **
Odin Norden C NO0008000155 Ladda ner här 1,50 1,50 0,75 Nei ***
Globale fond / Globale vekstmarkeder
Aberdeen Standard SICAV I – Emerging Markets Equity Fund A Acc USD LU0132412106 Ladda ner här 1,75 2,04 0,88 Nei ***
Aberdeen Standard SICAV I – World Smaller Companies Fund A Acc USD LU0728928796 Ladda ner här 1,50 1,76 0,75 Nei *****
Odin Global C NO0010028988 Ladda ner här 1,50 1,50 0,75 Nei ****
Morgan Stanley Investment Funds – Global Brands Fund A LU0119620416 Ladda ner här 1,40 1,64 0,70 Nei ****
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund Class A Acc LU1096671612 Ladda ner här 1,60 1,80 0,80 Nei ***
Storebrand Global Multifactor A NO0010346422 Ladda ner här 0,75 0,75 0,38 Nei ***
Kombinasjonsfond
Carnegie Strategifond A SE0000429813 Ladda ner här 1,50 1,50 0,75 Nei *****
Lannebo Mixfond SE0000740706 Ladda ner här 1,60 1,63 0,80 Nei ***
Storebrand Fremtid 50 S NO0010302854 Ladda ner här 0,80 0,80 0,20 Nei ****
Rentefond
Arctic High Return Class A IE00B3VBZH49 Ladda ner här 0,50 0,64 0,28 Ja ****
Carnegie Obligationsfond A SE0000709313 Ladda ner här 0,50 0,50 0,25 Nei ****
Holberg Kreditt A NO0010630866 Ladda ner här 0,80 0,80 0,40 Nei *
Temafond
AB SICAV I – International Health Care Portfolio A LU0058720904 Ladda ner här 1,80 2,01 0,75 Nei *****
BlackRock Global Funds – Sustainable Energy Fund Class A2 USD LU0124384867 Ladda ner här 1,75 2,07 0,70 Nei ****
BlackRock Global Funds – World Technology Fund Class A2 USD LU0056508442 Ladda ner här 1,50 1,82 0,60 Nei *****
DNB Miljøinvest A NO0010102890 Ladda ner här 1,50 1,70 0,00 Nei ***
DNB Fund Technology retail A (EUR) LU0302296495 Ladda ner här 1,50 1,60 0,75 Ja ****
JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund A Acc – USD LU0432979614 Ladda ner här 1,50 1,71 0,75 Nei ****
JPMorgan Funds – US Technology Fund A Acc – USD LU0210536867 Ladda ner här 1,50 1,74 0,75 Nei *****